20 червня 2024 року proportstom@pdmu.edu.ua tel:(0532) 53-55-21
 

Історія вищої стоматологічної освіти та науки на Полтавщині починається з 1967 року, коли було створено Полтавський медичний стоматологічний інститут.

Необхідність допомогти студентам у поглибленому і повноцінному засвоєнні знань при вивченні стоматологічних дисциплін обумовило прийняття у 1991 році Радою Полтавського медичного стоматологічного інституту рішення про реорганізацію кафедри ортопедичної стоматології та створення самостійної кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Протягом свого 20-річного існування розширювалась і вдосконалювалась навчальна база кафедри, впроваджувались у навчальний процес розроблені на кафедрі методичні матеріали, зростала наукова і громадська діяльність, що потребувало значних зусиль та наполегливої праці всіх співробітників кафедри. За цей період кафедра зайняла достойне місце серед кафедр академії, завоювавши повагу як сучасна навчально-науково-лікувальна база стоматологічного факультету.

20-й ювілей кафедра святкує на порозі значних змін у державній освіті, при яких виникає невідкладна потреба у налагодженні високопрофесійної діяльності педагогічно-наукових працівників та умов для творчої самореалізації кожного студента, вихованні покоління людей, здатних ефективно навчатися і плідно працювати для забезпечення престижу української вищої медичної школи на світовому рівні.

Ректор Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор В.М. Ждан

Від 15 січня 1991 року почалася діяльність кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та матеріалознавства, провідною метою якої були, є і будуть навчання та виховання студентської молоді, майбутніх кваліфікованих лікарів-стоматологів.

З дня заснування кафедри її клінічною базою була обласна стоматологічна поліклініка, де в розпорядженні співробітників були 2 клінічні зали на 8 крісел, 2 асистентські та зуботехнічна лабораторія.

Під керівництвом першого завідувача кафедри доцента Різника Б.М. співробітниками кафедри, серед яких на той час були професор Шилова Г.Б., доценти Король М.Д. та Почтарьов А.О., к.мед.н. Нідзельський М.Я., к.мед.н. Грімов А.В., к.мед.н. Коник Г.П. та к.мед.н. Шиян Є.Г., асистент Давиденко Г.М., клінічні ординатори Кіндій Д.Д. та Волобуєв А.М., старший лаборант Оджубейська О.Д., лаборант Литвишко Н.В., зубні техніки Атанова Л.Л. та Кушнір В.О., відповідно до профілю дисципліни було організовано навчальний процес, визначені напрямки наукової та методичної роботи.

З квітня 1994 року кафедру очолив Михайло Дмитрович Король, доктор медичних наук, професор.

Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, Михайло Дмитрович постійно працював над розбудовою матеріально-технічної бази, приділяв велику увагу процесу навчання та виховання студентської молоді, формуванню майбутніх кваліфікованих лікарів-стоматологів та зубних техніків.

В 1995 р. на базі кафедри за ліцензією Міністерства освіти України було відкрите зуботехнічне відділення, яке з 2004 р. ввійшло до складу медичного коледжу академії.

З метою оптимізації навчання студентів та поліпшення умов викладання ортодонтії наказом № 428-у від 27.07.1998 р. викладання навчальної дисципліни «Ортодонтія та дитяче протезування» почалося на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології, яка надалі стала іменуватися як кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії.

Наказом № 92 від 07.04.2011 року на посаду завідувача кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, строком на 5 років був призначений доктор медичних наук, професор Дмитро Михайлович Король.

Завідувач кафедри професор Король Д.М. є заступником головного редактора журналу «DentalScienceandPractice» та членом редакційної ради журналу «Український стоматологічний альманах», входить до складу проблемної комісії та апробаційної ради академії зі спеціальності «Стоматологія».

При всебічній підтримці адміністрації академії та особисто ректора, зусиллями колективу кафедри було створено дві нові клінічні зали на 6 стоматологічних установок з повним переобладнанням комунікацій.

На базі кафедри також функціонують: 3 навчальні зуботехнічні лабораторії, комп'ютерний клас та студентська наукова лабораторія.

В останні 10 років на кафедрі виконувалися ініціативні науково-дослідні роботи «Особливості третинної профілактики захворювань зубо-щелепної системи з застосуванням нових патогенетичних підходів та технологій» (№ державної реєстрації 0197U 02016420) та «Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування вторинної адентії, патологічної стертості, уражень тканин пародонту та захворювань СНЩС у дорослих на тлі загально-соматичної патології» (номер державної реєстрації 0111U 004872).

За 25 років на кафедрі захищені 9 докторських і 34 кандидатських дисертацій, підготовлені 24 аспіранти, 9 магістрів та 32 клінічні ординатори.